Egyedi támogatás javításra

Forrás:  www.oep.hu

 

 

 

 

  A beteg ember életminőségének javítása érdekében az egyén sajátos helyzetének figyelembe vételével, a közös társadalmi kockázatviselés és a méltányosság elve alapján – az Egészségbiztosítási Alap nyújtotta keretek közt – az OEP egyedi támogatást nyújthat a tb támogatással nem rendelhető gyógyszer, tápszer és gyógyászati segédeszköz árához, méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához (egyedi méretvétellel gyártott eszköz alkatrész cseréjéhez), illetve a gyógyászati segédeszközök árához eltérő gyakorisággal vagy eltérő feltételekkel is nyújthat támogatást.

 

 

  Ezzel a támogatással NEM JUTTATNAK KÖZVETLENÜL A BETEGNEK KÉSZPÉNZT. Amint azt az elnevezés is mutatja, a támogatás a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz ellátások árához jár, oly módon, hogy a MEGÁLLAPÍTOTT EGYEDI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉVEL KEVESEBB TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL A BETEGNEK FIZETNI, és utólag a támogatás összegét a forgalmazó/gyógyszertár és az OEP elszámolja.

 

 

  Célszerű a kérelemhez már a benyújtásával egyidejűleg csatolni valamennyi kötelező mellékletet és megadni a megfelelő adatokat, mert azok nélkül nem lehet a kérelmet elbírálni, és ezért a hiánypótlással az eljárás elhúzódhat.

 

 

(A továbbiakban csak a Gyógyászati segédeszköz javításához tartozó eljárást taglaljuk.)

 

 

Tartalom:

 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK EGYEDI TÁMOGATÁSA 

 • Mire lehet egyedi támogatást kérni ? 
 • Mit kell tartalmaznia a gyógyászati segédeszközre vonatkozó méltányossági kérelemnek? 
 • Hova kell benyújtani a gyse kérelmet? 
 • Mit vizsgál az OEP a gyse kérelem elbírálása során? 
 • Mennyi idő alatt bírálják el a gyse kérelmet? 
 • Mennyi időre érvényes a gyse egyedi támogatás? 
 • Mit tehetek, ha nem értek egyet a meghozott döntéssel? 
 • Nyomtatványok 

 

 

 

 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK EGYEDI TÁMOGATÁSA

 

 

 

Mire lehet egyedi támogatást kérni?

 

A gyógyászati segédeszközök körében a következő esetekben van lehetőség egyedi engedéllyel eltérni a támogatott gyógyászati segédeszközök listáján közzétett társadalombiztosítási ártámogatási szabályoktól: 

 

 • A támogatott gyógyászati segédeszközlistán nem szereplő, támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz árához egyedi támogatás nyújtható a beteg egészségi állapota szerint.
 • A gyógyászati segédeszközök árához a kihirdetett általános támogatási szabályokban foglaltaktól eltérő gyakorisággal is nyújtható egyedi támogatás.
 • Egyes, támogatással rendelhető gyógyászati segédeszköz árához a kihirdetett indikációtól és ahhoz tartozó kiegészítő feltételektől eltérően nyújtható ártámogatás. 
 • A méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához nyújtható támogatás.
 • Már támogatott, egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrészének cseréjéhez támogatás nyújtható, ha a cserét a beteg testi állapotában bekövetkezett változás indokolja.

 

 

 

Mit kell tartalmaznia a gyógyászati segédeszközre vonatkozó méltányossági kérelemnek?


A kérelemben fel kell tüntetni: 

 • beteg személyi adatait (név, lakcíme) és TAJ-át,
 • a kért gyógyászati segédeszköz megnevezését,
 • 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló, amely igazolja, hogy a beteg kizárólag az igényelt termékkel kezelhető, látható el, és az azt alátámasztó leletek másolatát (ugyanazon termékre vonatkozó, ismételten benyújtott kérelem esetén elegendő az előző kérelem benyújtása óta bekövetkezett állapotváltozásra vonatkozó leletek csatolása),
 • egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését.

 

A kérelemhez csatolni kell:

 

 •   A támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz árához kért támogatás esetén:

   

  • a beteget kezelő szakorvos javaslatát, amelynek tartalmaznia kell: a gyógyászati segédeszköz nevét, az eszköz szükségességének indokoltságát, a támogatás időtartamát,
  • a forgalmazó által adott:

   • fogyasztóiár-ajánlatot,
   • az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt, 
   • a forgalomba hozó nyilatkozatát az eszköz hasznos technológiai élettartamáról,
  • a kért eszközről kiállított vényt (régi típusú vényen a „teljes ár”, új típusú vényen az „egyedi tám” jogcímmel,
  • a vény hátoldalán a beteg nyilatkozatát arról, hogy az eszköz kihordási idején belül részére azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközt társadalombiztosítási támogatással nem váltott ki.

 • A gyógyászati segédeszköz árához eltérő gyakorisággal kért támogatás esetén: 

   

  • a rendelésre jogosult orvos igazolását arról, hogy a beteg ellátásához az adott kihordási időre rendelhető gyógyászati segédeszköz-mennyiség nem elegendő,
  • a kért eszközről kiállított vényt.

 • A méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához kért támogatás esetén:

   

  • a beteg nyilatkozatát a korábban méltányosságból támogatott, javítandó eszköz megnevezéséről és arról, hogy mikor részesült méltányosságból támogatásban, 
  • javításra vonatkozó árajánlatot honlap/Nyomtatványtár/Gyógyászati segédeszköz egyedi) (alkatrész és munkaóra bontásban), 
  • a kért javításra kiállított vényt (eszköz nevének és a hiba jellegének feltüntetésével).

 • Már támogatott, egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrésze cseréjéhez kért támogatás esetén: 

   

  • a beteget kezelő szakorvos javaslatát, amely igazolja az állapotváltozás tényét és leírását, és megállapítható az alkatrészcsere indokoltsága is, 
  • alkatrészre és munkadíjára vonatkozó árajánlatot.

 

 

 

 

 

 

Hova kell benyújtani a gyse kérelmet?

 

 

  A kérelmet mellékleteivel együtt írásban kell benyújtani az OEP-nek címezve (Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1139 Budapest, Váci út 73/a. Postacím: 1565 Budapest), a gyógyászati segédeszköz árához eltérő gyakorisággal kért támogatás esetén pedig az OEP területi hivatalához.

 

  Amennyiben eltérő gyakoriságú ártámogatás szeretne igényelni, kérjük, szíveskedjen megadni lakcímének irányítószámát, hogy az OEP illetékes területi hivatala elérhetőségét láthassa:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a méltányossági kérelemmel kapcsolatos eljárás során nem lehet elektronikus kapcsolattartást alkalmazni! 

 

 

 

 

Mit vizsgál az OEP a gyse kérelem elbírálása során?

 

 

  Fontos tudnivaló, hogy a már kiváltott vényre utólag nem kérhető (nem nyújtható) méltányossági alapú ártámogatás. 

NEM LEHET méltányossági támogatást megállapítani, ha a gyógyászati segédeszközt a beteg támogatással KÖLCSÖNZI! 

 

 • A méltányossági támogatásra vonatkozó kérelem elbírálása során az OEP figyelembe veszi: 

   

  • a beteg kórtörténetét,
  • a betegség súlyosságát, 
  • a kérelemben megjelölt gyógyászati segédeszköz beteg általi használatának orvosszakmai indokoltságát,
  • költségét és költséghatékonyságát, 
  • a támogatással rendelhető komparátor technológiákat (illetve, hogy a beteg azokkal miért nem látható el),
  • az OEP által felkért szakorvos véleményét,
  •  valamint a várható egészségnyereség alapján, a kórkép előfordulási gyakoriságát. 

 

  Alkatrészcserére vonatkozó kérelem elbírálása esetén figyelembe veszik a cseréhez felhasznált alkatrész árát és a csere munkadíját is.

 

  A társadalombiztosítási ártámogatásban nem részesülő gyógyászati segédeszköz árához méltányosságból akkor adható támogatás, ha a beteg más, támogatott eszközzel megfelelő eredményességgel nem kezelhető, nem gyógyítható, illetve nem látható el, vagy ezek használatával életminőségében jelentős javulás nem következik be.

 

  Az általános támogatási szabályokban foglaltaktól eltérő gyakorisággal a gyógyászati segédeszköz árához akkor nyújtható támogatás, ha a betegnek az eredetileg meghatározott kihordási időre rendelhető mennyiség nem elegendő, illetve ha elveszti, vagy eltulajdonítják tőle a segédeszközét.

 

 

 

Mennyi idő alatt bírálják el a gyse kérelmet?

 

 

  Az OEP a kérelem hiánytalan beérkezését követő naptól számított 21 napon belül dönt az ügyben. Felhívjuk a figyelmet, hogy az esetlegesen szükséges hiánypótlás időtartama nem számít be az ügyintézési időbe. 

 

 

 

 

Mennyi időre érvényes a gyse egyedi támogatás?

 

 

  A méltányossági alapú támogatás első alkalommal legfeljebb a gyógyászati segédeszköznek a forgalmazó által megjelölt technológiai élettartamára adható.

  A határozatban az OEP megállapítja a méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszköz adatait, mennyiségét, a támogatás alapjául figyelembe vett árat, és a támogatás összegét, a beteg által fizetendő térítési díjat és a méltányossági támogatás időtartamát is.

  A méltányossági kérelemről született döntésről értesítést (határozatot) kap a kérelmező, a kezelőorvos és a gyógyászati segédeszköz forgalmazója.

  A gyógyszer kiváltására a kérelemben megjelölt forgalmazó helyett, indokolt esetben választható másik forgalmalzó is, de ezt az OEP részére külön be kell jelenteni.

 

 

 

 

 

Mit tehetek ha nem értek egyet a meghozott döntéssel?

 

 

  A méltányossági jogkörben hozott határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat bírósági felülvizsgálatát pedig kizárólag semmisségére hivatkozva [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 121. §] lehet kérni. 

 

 

 

 

Nyomtatványok gyógyászati segédeszközre vonatkozó egyedi támogatás esetén: 

 

 

Kérelem gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához:

http://www.oep.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_526253.html

 

Kérelem korábban méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához:

http://www.oep.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_526258.html